Значение и функции на рекламата в ПР

Ролята, значението и функциите на рекламирането в работата на един ПР

Публикувано на в Реклама от Google+ профил:

Всеки знае, че рекламата е най-лесният и най-разпространеният начин за съобщаване на новина, събитие и т.н. Тя заема специфично място в политиката на дадена фирма и най- вече се явява средство, спомагащо за ПР дейността. За да можем  да ви разясним  в какви насоки е прилагана рекламата от специалистите в сферата на мениджмънта, най- напред ще ви дадем кратко описание за това какво е ПР и каква е неговата роля в организацията.

ПР е съкращение, обозначаващо една сравнително нова професия,  която претърпява бурно и динамично развитие.  По  дефиниция, под това понятие се разбира мениджърска функция, която изгражда и поддържа успешни взаимоотношения между една организация или публична личност с нейните аудитории. Е то това я определя като професия, изискваща много и най- различни познания. ПР е дейност, която се явява крайъгълният камък в една организация, тъй като от  нея зависи как  фирмата ще бъде представена в очите на клиентите си. Имайки предвид факта,че мнението на аудиториите предопределя провала или успеха на една  организация, можем да твърдим със сигурност, че това е една от най- отговорно ангажираните длъжности в структурата на предприятието. Квалифицираният ПР е разковничето за ползотворно развитие и успех.А не е ли това заветна цел на всеки? И, ако от него зависи как една организация ще изглежда в очите на клиентите си, то рекламата е факторът,  който определя до каква степен ще се разрасне потребителския интерес към фирмата. Ето защо този метод за публична изява заема специфично място в работата на един ПР. Иначе казано, основното предназначение на рекламата е набирането на потребители, а главното задание в работата на един специалист, действащ  в сферата на връзките с обществеността, е да ги задържи. Освен това,  рекламирането намира и редица други приложения в ПР дейността.

Факт е, че мнението на аудиториите е субективно и се определя от редица фактори. Част от тях са изказванията в медиите или рецензиите, например. Те няма как да бъдат напълно предвидими за организациите. При рекламата не е така. Тук всеки символ , всеки знак и дума са обмислено послание, насочено към потребителите.  Чрез този метод за публично огласяване на някаква новина, фирмата – рекламодател може да контролира времето и мястото на обявлението. Казано  по – просто, това е един начините за изграждане на положителни нагласи  в потребителското мислене спрямо организацията.

Рекламата е способ, намиращ своето място в различни сфери на ПР практиката. Най- широко приложена е в маркетинга като начин  за демонстриране на нови продукти или продуктово разнообразие. Използвана така, тя служи не само на фирми и организации, произвеждащи стоки или предлагащи някакви услуги, а и на изпълнители и актьори, с цел осъществяване на продажба на албумите и филмите им.

Маркетинговият отдел не е единственият в организацията, който си служи с реклама. Например координаторите, отговарящи за  човешките ресурси прибягват до нея при осъществяване на външно набиране на работна ръка. В такъв аспект тя намира няколко начина на приложение. По – малките  фирми, развиващи се в сферата не услугите, като заведения за храни и напитки, използват сравнително  елементарен подход в  този вид реклама – лепене на обяви в или около обекта. Друг метод, който се счита и за най –разпространения, е публикуване на обяви в лицензирани сайтове или регионалния печат. Към  до тук упоменатите начини за  набиране  на персонал чрез реклама, можем да прибавим и публичното огласяване за някакъв конкурс или кастинг в медиите .

За рекламната дейност в сферата на човешките ресурси можем да обобщим, че тук тя се характеризира със сравнителна простота и изчистеност.  В случая информативната  функция надделява над въздействащата и по този начин на преден план изпъква достъпен за масите, съдържателен текст.

Друг отдел, прилагащ рекламата като способ в работата си  е правният : при продажба на акции, издаване на облигации и т.н. Обявяването на подобни известия протича по начин, отличаващ  се от останалите. Поради сериозността на сведения от такъв тип, информацията получава статута на новина и е оповестявана в медиите като такава.

И така, в този материал ви разказахме за същността на ПР- дейността и приложението, което намира рекламата в нея, а също и в другите отдели на фирмата. В продължението на статията  ще насочим вниманието ви към ролята на бранда и  процесите, изискващи коренната му промяна. Заедно с това ще научите и как  рекламата служи като „щит“ срещу  негативни отзиви в медиите.

1 коментар

  1. Евгени
    Публикувал на 2012-11-08 в 17:33 часа ·

    Много информативна статия. Благодаря, че изнасяте подобна информация в интернет. Надявам се все повече хора да я прочетат!